Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

Om fjernvarme

Fjernvarme er et sluttet kretsløp for produksjon, distribusjon og overføring av varmeenergi. Varmt vann varmes opp i en varmesentral og distribueres ut til forbruker gjennom et lukket rørsystem nedgravd i bakken. Hos forbruker er det montert en kundesentral som henter varmeenergi fra fjernvarmenettet og overfører dette til byggets interne varmeanlegg. Varmeenergien benyttes så til oppvarming av bygg og varmt forbruksvann hos forbruker.

Det avkjølte vannet fra kundesentralen sendes tilbake til sentralen der det varmes opp og blir på ny sendt ut i fjernvarmenettet.

Energien til fjernvarmen hentes hovedsakelig fra miljøvennlige energikilder og kan hente ut energi som ellers ville gått til spille. De vanligste energikildene til fjernvarme er varmepumper, avfallsforbrenning, renseanlegg eller spill-varme fra industrien. I fjernvarmesammenheng benyttes fossile brensler hovedsakelig til spisslast, reserve eller midlertidige leveranser.

Fjernvarme er i dag et godt alternativ til andre oppvarmingsformer og kan enkelt erstatt gamle oljefyrte anlegg.

fjernvarme_illustrasjon

Figuren viser prinsippet bak et fjernvarmeanlegg.

Forsiden