Havvind med Blåse Energi

Publisert av Hammerfest Energi

19.06.23, kl 15:00

Hammerfest Energi og Varanger Kraft blir partnere i havvindkonsortiet Blåse Energi

Målet om reduserte klimautslipp og ny grønn industri, innebærer at vi trenger mer fornybar kraft i Norge og Nord-Norge. Hammerfest Energi ønsker å bidra i denne utviklingen og har som mål både å effektivisere egne eksisterende anlegg, men også vurdere økt fornybar produksjon på andre områder.


«Havvind er i en tidlig fase i Norge, men vi ønsker å bidra etter beste evne!» sier adm. direktør Gudrun B. Rollefsen. «Da NorSea her i Hammerfest tok kontakt med oss for å spørre om vi ønsket å være med i et havvindkonsortium med erfarne internasjonale aktører, var dette en mulighet vi ikke kunne la gå fra oss. Etter hvert fikk vi også med Varanger Kraft slik at Finnmark er representert både i øst og vest. Varanger kraft har i tillegg konkret erfaring med landvind. Vi skal i første omgang bidra med vår kompetanse innen nett og nettplanlegging, samt dialog med norske myndigheter. Vi har valgt å bruke vår senior ingeniør Robert Balteskard som vår prosjektleder på havvind. Han skal bidra med noe arbeidstid inn i søknadsprosessen, så får vi se om dette konsortiet får prosjektområde eller ikke. Vi har ingen forpliktelse til å gå inn med kapital, men får en liten eierandel dersom konsortiet får konsesjon.»

Utsira Nord

Blåse Energi jobber for øyeblikket med søknaden for Utsira Nord-området, det første fullskala flytende
vindkraftanlegget på norsk sokkel.

«Mer enn 15 konsortier konkurrerer om å tilby den beste løsningen,» sier Robert Balteskard. «For Utsira Nord er det kvalitative kriterier, det vil si at prosjektene skal ivareta både gode tekniske løsninger og lave kostnader, men det også forventninger om innovasjon og teknologiutvikling, bærekraft og positive lokale ringvirkninger. Jeg har vært heldig og får også delta i Fornybar Norges arbeidsgruppe på havnett, som skal sikre tett dialog mellom konsortiene og Fornybar Norge om problemstillingene knyttet til infrastruktur og havnett. Konkret dreier dette samarbeidet seg altså om Utsira Nord, et felt som ligger utenfor Rogaland. Men vi tror havvind vil bli aktuelt også lenger nord etter hvert. Det er allerede identifisert 20 områder langs hele kysten som kan være aktuelle for havvind. 4 av disse ligger utenfor Finnmarkskysten. Konkret har vi også sett interesse for havvind i nord gjennom Goliat Vind og SnøVind.»


«I Nord-Norge finnes en rekke bedrifter som allerede jobber aktivt for eksempel mot petroleumsindustrien. Havvind kan også bli en ny mulighet for disse bedriftene, ikke minst dersom petroleumsaktiviteten etter hvert går ned. Også for mulige underleverandører er det derfor viktig å skaffe seg informasjon om behov og kompetanse tidlig,» sier Gudrun B. Rollefsen. «Men skal havvind bli en konkret mulighet for økt energiproduksjon og flere arbeidsplasser, må planlegging skje i nær dialog med berørte parter, som for eksempel fiskere og skipsfart, og samtidig må prosessen ivareta klok håndtering av naturspørsmål.»


Fristen for søknaden er 1. september og beslutning om hvem som blir prekvalifisert er satt til desember 2023.PressemeldingStavanger 19.06.23


Hammerfest Energi og Varanger Kraft blir partnere i havvindkonsortiet Blåse Energi. Som nye
tilleggspartnere vil de bidra med verdifull ekspertise om energimarkedet, og komplementere de
eksisterende partnerne.


Blåse jobber for øyeblikket med søknaden for Utsira Nord-området, det første fullskala flytende
vindkraftanlegget på norsk sokkel. De to nye partnerne vil styrke konsortiet, og Blåse vil bli det første
konsortiet som søker om norsk offshore vind med et solid fotfeste i Nord-Norge.


«Sammen er vi klare til å utforske flytende vindkraft langs den norske kysten på lang sikt, da
myndighetene har initiert en åpningsprosess for nye områder for fremtidig utvikling», sier John E.
Stangeland, administrerende direktør i NorSea på vegne av Blåse-partnerne.


Blåse er et konsortium som opprinnelig ble dannet av solide aktører i offshore-industrien: NorSea,
Parkwind og Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Konsortiet er etablert med et formål om å ta en ledende posisjon i norsk offshore vindkraftutvikling.


Visjonen er en blomstrende vindindustri der natur, mennesker og teknologi bygger en bærekraftig
fremtid rundt fornybar energi, skaper arbeidsplasser for den norske offshore-industrien og en lysere
fremtid for kommende generasjoner.


Hammerfest Energi og Varanger Kraft vil spesielt bidra med kompetanse rundt nett og nettplanlegging, samt dialog med norske myndigheter.


«Havvind er et nytt område for oss og vi ser fram til å bidra med vår erfaring og samtidig øke egen
kompetanse om havvind. Vi vet også hvor viktig det er med god dialog med lokalsamfunn og andre
berørte parter», sier Gudrun Rollefsen, administrerende direktør i Hammerfest Energi.


Ved å bringe Hammerfest Energi og Varanger Kraft inn som partnere i Blåse, vil konsortiet forankres
enda dypere i norske kystsamfunn, og sikre at utbyggingen av offshore vindkraft kommer med fordeler for lokale samfunn.


«Vi håper havvind kan gi inspirasjon til nye virksomheter og arbeidsplasser langs hele kysten», sier Terje Skansen, administrerende direktør i Varanger Kraft.


For mer informasjon kontakt:
John E. Stangeland, administrerende direktør NorSea, +47 915 59 446
Gudrun B. Rollefsen, administrerende direktør, Hammerfest Energi, +47 975 01 733
Terje Skansen, administrerende direktør Varanger Kraft, +47 901 42 554