Nedtapping av Lille- og Store Eggevann i Breivikbotn

Publisert av Hammerfest Energi

03.01.23, kl 11:00

Hammerfest Energi har vedtatt store investeringer i Breivikbotn. I løpet av 2023 vil vi både oppgradere selve kraftstasjon og skifte ut det gamle trerøret. Oppgradering av kraftstasjon gir anslagsvis 10% økt kraftproduksjon. Dette blir dermed et lite bidrag for å dekke det økende behovet for fornybar kraft. Trerøret skiftes ut for å tilrettelegge for Cermaqs planer om settefiskanlegg i Breivikbotn. Et slikt anlegg krever vann og etter planen skal dette leveres fra vassdraget vårt. Cermaq har foreløpig ikke tatt sin investeringsbeslutning, men vi håper dette blir iverksatt. Det vil trolig bety økt aktivitet og flere nye arbeidsplasser i Hasvik.


Konkret for vassdraget, planlegger vi arbeid i vannveier nedenfor Lille Eggevann. Arbeidet er planlagt oppstartet i løpet av mars måned 2023, og vil sannsynligvis pågå mesteparten av sommeren og høsten 2023. I denne perioden kan vi ikke bruke vann til kraftproduksjon. Vi må derfor allerede nå sikre oss mot overløp i magasinene så lenge som mulig for å unngå stor ukontrollert vannmengde i elveløpet under arbeidet. Derfor sørger vi for at begge magasin tappes ned til laveste regulerte vannstand, på en kontrollert måte, til rundt årsskiftet. Når arbeidet starter i mars vil nedtappingen i Lille Eggevann være under laveste regulerte vannstand (LRV). Denne ekstraordinære nedtappingen er inne til godkjenning hos NVE, som er myndighet innenfor vassdragsregulering.Nedtappingen vil medføre litt endrede is- og snøforhold på både Lille- og Store Eggevann, men også i elveløpet nedenfor Lille Eggevann.


Vi vil derfor spesielt advare om at ferdsel i nedtappingssonen kan medføre fare, og må unngås. Scootertrafikk må følge evt oppstukket løype over vannene.
Kart som viser Lille- og Store Eggevatnet
Område som er berørt av mulig endrede snø- og isforhold.