Hammerfest Energi

Corona Om Hammerfest Energi

Ekstraordinær nedtapping av Storvannet i Porsavassdraget

Nedtappingen skyldes nødvendig tilsyn med vannveier fra Storvannet til Nedre Porsa kraftstasjon.

Det er tidligere varslet om, og gitt tillatelse til, ekstraordinær nedtapping av Storvannet.

Tillatelse er gitt av NVE. Nedtappingen vil passere Laveste Regulerte Vannstand ila uke 12 (LRV er på kote 190,00). Nedtapping vil fortsette ca til kote 188,00, altså 2 m under LRV.

Vi ber folk om å være spesielt oppmerksom på oppsprukket is rundt Storvannet. Scooterløypen er delvis stukket om, og vil kunne bli stengt dersom snø/isforholdene blir vanskelig.

I så fall må scootertrafikk flyttes til scooterløypen som går opp fra Saraby.

Skigåere må ferdes med stor forsiktighet rundt Storvannet, men anbefales å finne andre og mer farbare ruter i området.

Vann-nivået i både Storvannet og Bjørnstadvann kan til enhver tid avleses på display som er satt opp ved inngang til kraftstasjon nede ved veien.

Forsiden